PRIVATNOST

1.1. Ugovorne strane su suglasile da je kupac, ako je fizička osoba, dužan obavijestiti prodavatelja svoje ime i prezime, adresu prebivališta, uključujući poštanski broj, broj telefona i e-mail adresu.

1.2. Kupac odn. dotična osoba (u daljnjem tekstu "kupac" ili "dotična osoba") dobrovoljno daje osobne podatke prodavatelju radi ispunjavanja njegovih obveza iz kupoprodajnog ugovora i daljnje komunikacije s njim. Bez njihove odredbe, prodavatelj ne može pravilno izvršiti ugovor s kupcem pa ga stoga neće biti moguće sklopiti s kupcem. Svrha obrade ovih osobnih podataka je izdavanje porezne isprave, predugovorni odnosi, identifikacija kupca, potvrda narudžbe telefonom ili e-mailom, isporuka robe, registracija na internetsku trgovinu https://marmarabarber.sk, provedba marketinške aktivnosti, informacije o novostima i promotivnim ponudama.

1.3. Prodavatelj obrađuje osobne podatke dotičnih osoba u marketinške svrhe na temelju njihovog zahtjeva ili. suglasnost dotične osobe u skladu sa Zakonom br. Ne. 18/2018 Zb. NR SR. Pogođena osoba izražava svoj pristanak na obradu osobnih podataka u tu svrhu prilikom narudžbe robe putem internetske trgovine https://marmarabarber.sk, prilikom registracije na internetsku trgovinu https://marmarabarber.sk ili na drugi prikladan način . Pogođena osoba izražava svoj pristanak označavanjem odgovarajućeg okvira prije slanja narudžbe ili prilikom registracije na internetsku trgovinu https://marmarabarber.sk da prodavatelj obrađuje i pohranjuje njegove osobne podatke u rasponu imena, prezimena, e- mail adresu u aktivnostima prodavatelja vezano uz slanje informacija o novostima i posebnim ponudama te ih obrađuje u svom informacijskom sustavu Marketing. Kupac daje ovu suglasnost Prodavatelju na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka Kupca.

1.4. Slanjem narudžbe prodavatelju, kupac iskreno izjavljuje da daje suglasnost sukladno čl. § 11. st. 1. Zakona br. 122/2013 Zb. O zaštiti osobnih podataka, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "ZnOOÚ"), da prodavatelj obrađuje i pohranjuje svoje osobne podatke u obimu navedenom u točki 1.1. za svrhe navedene u točki 1.2. Prodavatelj se obvezuje postupati i raspolagati osobnim podacima Kupca u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Slovačke. Nakon ispunjenja svrhe obrade, Prodavatelj će odmah osigurati likvidaciju osobnih podataka Kupca u skladu s čl. § 17. st. 1 ZnOOÚ. Kupac može u bilo kojem trenutku pisanim putem opozvati privolu za obradu osobnih podataka. Suglasnost istječe u roku od 1 mjeseca od dostave povlačenja privole od strane kupca prodavatelju.

1.5. Kupac ima pravo i mogućnost ažuriranja osobnih podataka izravno u online načinu na web stranici internet trgovine, u odjeljku za kupce, odmah nakon prijave.

1.6. Prodavatelj izjavljuje da sukladno čl. § 6. st. 2 slovo c) ZnOOÚ će prikupljati osobne podatke isključivo u svrhu navedenu u točki 1.2. ovim općim uvjetima.

1.7. Prodavatelj izjavljuje da sukladno čl. § 6. st. 2 slovo e) ZnOOÚ će osigurati da se osobni podaci obrađuju i koriste isključivo na način primjeren svrsi za koju su prikupljeni.

1.8. Prodavatelj izjavljuje da u skladu s odredbama § 6. st. 2 slovo i) ZnOOÚ će osobne podatke obrađivati u skladu s dobrim moralom te će djelovati na način koji nije u suprotnosti ili zaobilazi ZnOOÚ ili druge opće obvezujuće pravne propise.

1.9. Kupac ima pravo zahtijevati od prodavatelja na pisani zahtjev

potvrdu obrađuju li se osobni podaci o njemu ili ne,

u općenito razumljivom obliku informacije o obradi osobnih podataka u informacijskom sustavu u obimu:

a) identifikacijske podatke prodavatelja i zastupnika prodavatelja, ako je imenovan,

(b) identitet posrednika; ovo se ne primjenjuje ako prodavatelj ne postupi u skladu s § 8 ZnOOÚ pri dobivanju osobnih podataka,

c) svrhu obrade osobnih podataka,

d) popis osobnih podataka ili opseg osobnih podataka prema § 10. st. 4, prva rečenica ZnOOÚ a

(e) dodatne informacije koje su, uzimajući u obzir sve okolnosti i uvjete obrade osobnih podataka, potrebne da kupac jamči svoja prava i interese zaštićene zakonom, a posebno:

- uputu o dobrovoljnosti ili obvezi davanja traženih osobnih podataka; ako prodavatelj pribavi osobne podatke kupca na temelju kupčeve suglasnosti prema § 11. ZnOOÚ, također će ga obavijestiti o valjanosti privole, a ako kupčeva obveza davanja osobnih podataka proizlazi iz izravno provedivog pravno obvezujućeg akta Europske unije, međunarodnog ugovora kojim je Republika Slovačka vezana ili , prodavatelj obavještava kupca o pravnoj osnovi koja mu nameće tu obvezu te ga obavještava o posljedicama odbijanja davanja osobnih podataka,

krug primatelja, ako se predviđa ili očito da će im osobni podaci biti dostupni,

treće strane ako se očekuje ili očito da će im osobni podaci biti dostavljeni,

oblik otkrivanja ako se osobni podaci trebaju otkriti

treće zemlje, ako je predviđeno ili jasno da će se osobni podaci prenijeti u te zemlje,

1.10. Prilikom donošenja rješenja iz stavka 1.14. kupac ima pravo upoznati se s postupkom obrade i ocjenjivanja poslovanja:

točne podatke u općenito razumljivom obliku o izvoru iz kojeg je dobio svoje osobne podatke za obradu,

popis, u općenito razumljivom obliku, njezinih osobnih podataka koji su predmet obrade,

ispravak ili uništenje njihovih netočnih, nepotpunih ili neažurnih osobnih podataka koji su predmet obrade,

uništavanje njezinih osobnih podataka čija je svrha obrade prestala; ako se obrađuju službeni dokumenti koji sadrže osobne podatke, može zatražiti njihov povrat,

likvidaciju njezinih osobnih podataka koji su podložni obradi, ako je povrijeđen zakon,

blokiranje njezinih osobnih podataka zbog povlačenja privole prije isteka njezine valjanosti, ako prodavatelj obrađuje osobne podatke uz suglasnost kupca.

1.11. Pravo kupca prema točki 1.10. točke 3. i 4. mogu se ograničiti samo ako takvo ograničenje proizlazi iz posebnog zakona ili bi se njegovom primjenom povrijedila zaštita kupca ili bi se povrijedila prava i slobode drugih.

1.12. Kupac ima pravo prigovora prodavatelju na temelju slobodnog pisanog zahtjeva

obrađuje svoje osobne podatke za koje očekuje da će biti ili će biti obrađeni u svrhe izravnog marketinga bez njegovog pristanka i zahtijeva njihovo uništenje,

korištenje naziva, imena, prezimena i adrese kupca za potrebe izravnog marketinga u poštanskom sustavu, ili

davanje naziva, imena, prezimena i adrese kupca za potrebe izravnog marketinga.

1.13. Kupac, na temelju pisanog zahtjeva ili osobno, ako se stvar ne može odgoditi, ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka protiv obrade osobnih podataka u slučajevima prema § 10. st. 3 slova a), e), f) ili g) ZnOOÚ izražavanjem opravdanih razloga ili pružanjem dokaza o neovlaštenom miješanju u njegova prava i zakonom zaštićene interese, koji su ili bi u konkretnom slučaju mogli biti oštećeni takvom obradom osobnih podataka; ako to nije spriječeno zakonskim razlozima i ako se dokaže da je prigovor kupca opravdan, prodavatelj je dužan blokirati i uništiti osobne podatke na čiju je obradu kupac prigovorio, bez nepotrebnog odgađanja čim to okolnosti dopuste.

1.14. Nadalje, Kupac, na pisani zahtjev ili osobno, ne uloži prigovor Prodavatelju i ne podvrgne se odluci Prodavatelja, koja bi imala pravne učinke ili značajan utjecaj na nju, ako je takva odluka donesena isključivo na temelju automatiziranog obradu njegovih osobnih podataka. Kupac ima pravo od Prodavatelja zatražiti preispitivanje donesene odluke na način različit od automatiziranog oblika obrade, dok je Prodavatelj dužan udovoljiti zahtjevu Kupca, tako da će ovlaštena osoba imati odlučujuću ulogu u preispitivanju odluka; prodavatelj je dužan obavijestiti kupca o načinu ispitivanja i rezultatu nalaza u roku navedenom u stavku 1.21. Kupac nema to pravo samo ako je to predviđeno posebnim zakonom koji predviđa mjere za zaštitu legitimnih interesa kupca ili ako je u predugovornim odnosima ili tijekom postojanja ugovornih odnosa prodavatelj donio odluku da se pridržava zahtjev kupca, ili ako je prodavatelj ugovorom poduzeo druge odgovarajuće mjere za zaštitu legitimnih interesa kupca.

1.15. Ako kupac iskoristi svoje pravo

u pisanom obliku i sadržajem prijave pokazuje da ostvaruje svoje pravo, smatra se da je prijava podnesena u skladu s ovim Zakonom; zahtjev dostavljen e-poštom ili će kupac dostaviti u pisanom obliku najkasnije tri dana od dana slanja,

osobno usmeno u zapisnik, iz kojeg mora biti jasno tko je ostvario pravo, što zahtijeva i kada i tko je sačinio zapisnik, njegov potpis i potpis kupca; prodavatelj je dužan kopiju zapisnika predati kupcu,

u slučaju posrednika iz točke 1. ili 2. ovoga stavka, ovaj je zahtjev ili zapisnik dužan bez nepotrebnog odgađanja proslijediti prodavatelju.

1.16. Ako kupac sumnja da se njegovi osobni podaci neopravdano obrađuju, može podnijeti prijedlog Uredu za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke za pokretanje postupka za zaštitu osobnih podataka.

1.17. Ako Kupac nema punu poslovnu sposobnost, njegova prava može ostvariti zakonski zastupnik.

1.18. Ako kupac nije živ, njena prava po ovom zakonu može ostvariti bliska osoba.

1.19. Zahtjev kupca prema točki 1.9., 1.10. 1 /, 3 / do 6, i točka 1.12. do 1.14. prodavatelj će osigurati besplatno.

1.20. Zahtjev kupca prema točki 1.10. 2 / osigurava prodavatelj bez naknade, osim plaćanja u iznosu koji ne smije prelaziti iznos svrsishodno nastalih materijalnih troškova vezanih uz izradu kopija, isporuku tehničkih medija i slanje informacija kupcu, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno .

1.21. Prodavatelj je dužan obraditi zahtjev kupca u skladu sa stavcima 1.19. i 1.20. najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

1.22. Ograničenje prava kupca prema točki 1.11. prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja pisanim putem obavijestiti kupca i Ured za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke.

1.23. Prodavatelj izjavljuje da sukladno čl. § 15. st. 1 slovo b) ZnOOÚ obrađuje osobne podatke kupca u svrhe navedene u točki 1.2. ove uvjete putem sljedećih posrednika: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

Nakon slanja narudžbe ili registracije, kupac može primati izvješća o ponudama robe, akcijama i uslugama prodavatelja. Pretplatnik može otkazati slanje u bilo kojem trenutku nakon prijave u centar za klijente u odjeljku "Moj račun" i pododjeljku "Moj bilten".

Označavanjem okvira prije slanja narudžbe kupac pokazuje da je pročitao ove opće uvjete, u potpunosti razumije njihov sadržaj i da se s njima slaže.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih općih uvjeta kupnje. Obvezu pisane obavijesti o promjeni općih uvjeta ispunjava se postavljanjem na web stranicu https://marmarabarber.sk.

Relevantne odredbe Građanskog zakonika, Zakona br. 22/2004 Zbornik o elektroničkoj trgovini i o izmjeni Zakona br. 128/2002 Zbornik O državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača i o izmjenama i dopunama nekih zakona izmijenjenih Zakonom br. 284/2002 Zbornik, s izmjenama i dopunama, i Zakon br. 102/2014 Zb. O zaštiti potrošača u prodaji na daljinu.

Sve cijene bitcoina preračunate su iz cijene u eurima prema tečaju Bitcoin Best Bid (BBB) koji osigurava naš BitPay partner. Sve Bitcoin transakcije popraćene su fakturom koja vrijedi 15 minuta. Ukoliko plaćanje nije izvršeno unutar zadanog limita, potrebno je izraditi novi račun.

Otkazane narudžbe: Otkazane narudžbe mogu ispunjavati uvjete za povrat novca u eurima. Povrat će se izvršiti u punom iznosu vrijednosti narudžbe u eurima na bankovni račun prema zahtjevu kupca.

Vraćene narudžbe: Vraćene narudžbe imaju pravo na povrat sredstava u eurima na bankovni račun prema zahtjevu kupca.

Anomalije plaćanja:

U slučaju da dođe do bilo koje od sljedećih situacija prilikom plaćanja u ime Bitcoina, naša korisnička podrška pokušat će vas kontaktirati kako bi vam pomogla u rješavanju situacije.

Preplaćena narudžba: Preplaćena narudžba će biti prihvaćena i sva sredstva iznad traženog iznosa će biti vraćena kupcu.

Nedovoljno plaćena narudžba: Narudžba će biti poništena, a uplata će biti vraćena kupcu.

Kasna narudžba: Narudžba će biti otkazana, a uplata će biti vraćena kupcu.

Ako ni Melrose Marmara sro ni BitPay ne budu u mogućnosti provjeriti legitimnost Bitcoin transakcije, narudžba će biti otkazana.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu prema kupcu sklapanjem kupoprodajnog ugovora.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO OD VAS?

Kako bismo mogli udovoljiti vašim zahtjevima, željama i, posljedično, u skladu s vašim idejama i očekivanjima, moramo znati vaše osobne podatke. Zatim koristimo prikupljene podatke kako bismo podržali i produbili najbolje moguće odnose između vas i naše tvrtke Melrose Marmara sro Kako bismo uspjeli ispuniti ovu našu namjeru, potrebna nam je vaša suglasnost za obradu osobnih podataka.

Način na koji pokušavamo dobiti ove informacije od vas je kada kreiramo narudžbu na našoj web stranici. Automatski ste registrirani u našem sustavu. Na raspolaganju imamo Vaše ime, prezime, adresu za naplatu i dostavu, telefon i e-mail kontakt.

Tvrtka Melrose Marmara sro tijekom cijelog ovog procesa pridržava se važeće zakonske regulative i općih uvjeta poslovanja.

ZAŠTO NAM TREBAJU OVE INFORMACIJE OD VAS?

Osobni podaci prvenstveno se koriste za elektroničku obradu Vaše narudžbe, za ispravnu isporuku robe iz Vaše narudžbe, kao i za primitak, podmirivanje uplata koje primamo od Vas i, ne manje važno, za komunikaciju s Vama u vezi s Vašim narudžba. Ove akcije čine vrlo bitan i neodvojiv dio našeg rada.

U marketinške svrhe naše tvrtke Melrose Marmara sro također se koriste Vaši osobni podaci, kao i za izradu raznih statistika, koje se, međutim, sastavljaju samo za interne svrhe naše tvrtke. Vaši osobni podaci neće biti ustupljeni trećim osobama, osim podizvođačima i posrednicima, već samo oni podaci koji su uključeni u nužnu i uspješnu provedbu Vaše narudžbe i njezinu naknadnu isporuku.

Melrose Marmara sro je posvećena tome.

KAKO PROMIJENITI, AŽURIRATI, IZBRISATI SVOJE OSOBNE PODATKE?

Naši korisnici mogu urediti svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku nakon prijave na svoj račun, ili u obliku pisanog zahtjeva koji se mora poslati na našu e-mail adresu info@barbermarmara.eu. Nakon ove radnje, Vaši osobni podaci bit će naknadno izbrisani iz baze podataka Melrose Marmara sro, koja ih više neće obrađivati.

Ako više ne želite primati newsletter naše tvrtke Melrose Marmara sro, možete se besplatno odjaviti klikom na "odjavi se" na dnu newslettera.

ŠTO SU KOLAČIĆI I ŠTO NAM ZNAČE?

Kolačić je kratka tekstualna datoteka koju web stranica koju posjećujete šalje vašem pregledniku. Tvrtka Melrose Marmara sro koristi ove tzv kolačiće za poboljšanje i pojednostavljenje vašeg posjeta našoj web stranici & lt; a href = "https://marmarabarber.sk" & gt; https: //marmarabarber.sk< / a & gt ;. Naša ih tvrtka ne koristi za pohranu vaših osobnih podataka, niti ih dijelimo s trećom stranom.

Uz pomoć kolačića dobivamo podatke kao što su broj posjeta našoj web stranici, ukupan broj kupaca, kao i informacije o vrsti robe koju kupujete na Internetu kako bismo vam potom mogli ponuditi proizvod koji ste. traže po sniženoj cijeni, npr. koristeći bilten.

Kolačići moraju biti omogućeni u vašem pregledniku za online kupovinu.